Güler Yatırım Holding'te nakit sermaye artırımı

Güler Yatırım Holding A.Ş'de nakit sermaye artırımı kararı alındı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şunlar aktarıldı:

''Şirket esas sözleşmesinin 7. maddesinde öngörülmüş olan yetkiye istinaden şirketin 120.000.000 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere 30.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 90.000.000 TL (% 300 oranında) artırılarak 120.000.000 TL'ye çıkarılmasına, mevcut ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve yeni pay alma haklarının, payların nominal değeri olan 1 TL karşılığında kullandırılmasına, sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş'nin ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına, yapılacak sermaye artırımında ihraç edilecek payların tamamının borsada işlem gören nitelikte (B) grubu hamiline yazılı olarak oluşturulmasına, yapılacak olan nakit sermaye artırımında yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen ilk işgünü akşamı sona ermesine, yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan edilecek tarihlerde 2 işgünü süreyle nominal değerin altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasa'da oluşan fiyattan satılmasına, Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasa'da gerçekleştirilecek işlemleri takiben Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Tebliği'nin 25. maddesi çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılmasına, nakit sermaye artırımı işlemi için gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili sair tüm resmi kurum ve kuruluşlara başvurulmasına, sermaye artırımı sürecinin başlatılması sermaye artırımına ilişkin olarak A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş'den aracılık hizmeti alınması, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş de dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak olan başvurular yazışmalar ve benzer belge ve bilgilerin tanzimi ve imzalanması ilgili kurumlar tarafından talep edilecek ek bilgi ve belge de dahil olmak üzere söz konusu bilgi ve belgelerin takibi ve tekemmülü ilgili makam ve dairelerdeki usul ve işlemlerin ifa ve ikmali dahil olmak üzere iş bu sermaye artırımı süreci kapsamındaki tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi hususlarında Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Ayşe Terzi ve Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Esen'in yetkili kılınmasına karar verilmiştir.''


Hibya Haber Ajansı

Okunma